აღნიშნული ვებგვერდი წარმოადგენს შპს „გაკვეთილო.ჯი“-ს საკუთრებას.

 

ძვირფასო მომხმარებელო! გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ვებ-გვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებს.

 

წინამდებარე ვებგვერდზე შემოსვლით/რეგისტრაციით, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების პირობებს და ვალდებული ხართ პირნათლად დაიცვათ ყველა ქვემოთხსენებული წესები და პირობები, რომლითაც რეგულირდება თქვენ მიერ ვებგვერდით სარგებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებგვერდით სარგებლობა.

 

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტება:

წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებსა და განმარტებებს გააჩნიათ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა. ეს არ ეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

ზემოთ მოცემული ტერმინოლოგია ან სიტყვები ჩანაცვლებადია შესაბამისი ნაცვალსახელებით და/ან მხოლობით ან მრავლობით რიცხვში გამოყენებით და, ამ შემთხვევაში, ექნება თავდაპირველი, ზემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა.

 

2. საიტის საერთო წესები:

 

3. საავტორო უფლებები:

 

4. მხარეთა აკრძალვები და ვალდებულებები:

საიტზე აკრძალულია:

მხარეთა ვალდებულებები:

 

5. ვებგვერდის გამოყენება და მომსახურება:

 

6. თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა:

ვებ-გვერდიდან Gakvetilo.ge არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ ელ-ფოსტაზე: [email protected], სადაც უნდა შეგვატყობინოთ არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:

აღნიშნული წერილის საფუძველზე Gakvetilo.ge-ს ფინანსური მენეჯერი იღებს გადაწყვეტილებას თანხის დაბრუნების შესახებ.

თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშწორებით მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის დაბრუნების გზით.

დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს არ აქვს სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენებული სერვისი (მაგ.: დაწყებულია კურსი, რომელიც შეიძინა)

 

7.    პირადი ინფორმაცია და კონფიდენციალურობა:

 

8.    მომსახურების ფასები და ფასების ცვლილება

 

9. რეგისტრაცია და რეგისტრაციის გაუქმება:

 

10. ხელშეკრულების გაუქმება:

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს „გაკვეთილო.ჯი“
ს/ნ: 405510763
ტელეფონი: 593000586
იურიდიული მისამართი: რამაზ ჩხიკვაძის #16, 0183, თბილისი
ელექტრონული ფოსტა: [email protected], [email protected]